~ Alexandr Ermolitsky Photography ~

Giants Awakening

~ Giants Awakening ~

Russia, Kamchatka, Kluchevskoy park, Klyuchevskaya Sopka (at left) and Kamen (Stone) volcanoesTechnical information


~   © 2010-2020 aermolitsky.com All Rights Reserved. Last Updated 30.11.2020   ~